Zeigarnik Effect

Uncompleted or Interrupted Tasks

(en)

 

The Zeigarnik Effect, a psychological principle discovered by Bluma Zeigarnik, suggests that tasks interrupted by the user are more memorable than those that are completed without interruption. This phenomenon highlights the brain’s tendency to retain incomplete or interrupted tasks in memory, creating a cognitive tension that seeks resolution.

Use in design

In the realm of UX/UI design, leveraging the Zeigarnik Effect is crucial for enhancing user engagement and overall user experience. One effective strategy is the incorporation of progress bars, which serve as visual indicators providing users with real-time information about the status of a task. Whether it’s completing a course, filling out a profile, or accomplishing any task, a progress bar not only informs users about the extent of completion but also aligns with the Zeigarnik Effect by creating a sense of anticipation and encouraging users to finish what they started.

By incorporating progress indicators, designers tap into the natural inclination of users to remember and prioritize incomplete tasks. The visual representation of progress triggers a sense of accomplishment and motivates users to continue, fostering a more immersive and satisfying user experience.

In practical terms, this means that in applications or websites where tasks involve multiple steps or stages, the inclusion of progress bars can significantly enhance user retention and engagement. Whether it’s tracking the completion of an online course, the status of a form submission, or any other task, the Zeigarnik Effect can be harnessed to create a more compelling and memorable user journey.

 

(pl)

 

Efekt Zeigarnik, zasada psychologiczna odkryta przez Blumę Zeigarnik, sugeruje, że zadania przerwane przez użytkownika są bardziej zapamiętywane niż te, które zostały ukończone bez przerw. To zjawisko podkreśla tendencję mózgu do zatrzymywania w pamięci zadań niekompletnych lub przerwanych, tworząc napięcie poznawcze dążące do rozwiązania.

Zastosowanie w projektowaniu

W dziedzinie projektowania UX/UI wykorzystanie Efektu Zeigarnik jest kluczowe dla zwiększenia zaangażowania użytkownika i ogólnego doświadczenia użytkownika. Jedną skuteczną strategią jest wykorzystanie pasków postępu, które pełnią funkcję wizualnych wskaźników dostarczających użytkownikom informacji na bieżąco o statusie zadania. Czy to chodzi o ukończenie kursu, wypełnienie profilu czy realizację jakiegokolwiek zadania, pasek postępu nie tylko informuje użytkowników o stopniu ukończenia, ale także współgra z Efektem Zeigarnik, tworząc poczucie oczekiwania i zachęcając użytkowników do zakończenia rozpoczętej czynności.

Poprzez wykorzystanie wskaźników postępu projektanci korzystają z naturalnej skłonności użytkowników do zapamiętywania i priorytetowania zadań niekompletnych. Wizualna reprezentacja postępu wywołuje poczucie osiągnięcia i motywuje użytkowników do kontynuacji, wspierając bardziej angażujące i satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika.

W praktyce oznacza to, że w aplikacjach lub na stronach internetowych, gdzie zadania obejmują wiele etapów, włączenie pasków postępu może znacząco zwiększyć zaangażowanie i zainteresowanie użytkowników. Bez względu na to, czy śledzą ukończenie kursu online, status wysłania formularza czy innych zadań, Efekt Zeigarnik może być wykorzystany do stworzenia bardziej pociągającej i zapadającej w pamięć ścieżki użytkownika.