User Experience

Interdisciplinary skillset

(en)

 

Defines the sum of user experiences when using an interactive product or service. UX designers influence this experience by increasing user satisfaction. As a rule, this term refers to the design of websites, web applications, user interfaces, software.

 

User experience is interdisciplinary, contains elements of psychology, ergonomics, design, both graphic and industrial, marketing. It is more than just the design of the UI (User interface).

 

The UX designer is required to have a high level of aesthetics, intuition, to feel the needs and expectations of the user. This allows creating an aesthetic product, intuitive to use, useful to use and enjoyable to use. Interaction with the user is supposed to evoke positive impressions. UX Designer is also an attorney for the users of a given service or application. It takes care to satisfy their needs and meet business expectations and technological limitations.

 

Working on UX requires the cooperation of people who create the project – businessmen, marketers, programmers, graphic designers, UX designers, managers.

 

Each of these groups has an impact on the functionality of the product, but all of them must act by following the needs of users.

 

 

(pl)

 

Określa sumę doświadczeń użytkownika podczas korzystania z produktu lub usługi interaktywnej. Projektanci UX wpływają na te doświadczenie, zwiększając satysfakcję z użytkowania. Z reguły termin ten odnosi się do projektowania serwisów internetowych, aplikacji internetowych, interfejsów użytkownika, oprogramowania.

 

User Experience jest interdyscyplinarne, zawiera w sobie elementy psychologi, ergonomii, designu, tak graficznego jak i przemysłowego, marketingu. Jest to coś więcej niż tylko projektowanie interfejsu UI (User interface).

 

Od projektanta UX wymaga się wysokiego poziomu estetyki, intuicji, wczucia się w potrzeby i oczekiwania użytkownika. Pozwala to wytworzyć produkt estetyczny, intuicyjny w obsłudze, użyteczny w obsłudze, z którego korzystanie sprawia przyjemność. Interakcja z użytkownikiem ma wywołać pozytywne wrażenia. UX Designer jest również adwokatem użytkowników danego serwisu lub aplikacji. Dba o zaspokojenie ich potrzeb wraz z spełnieniem oczekiwań biznesowych oraz ograniczeń technologicznych.

 

Praca nad UX wymaga współpracy ludzi tworzących projekt – biznesmenów, marketingowców, programistów, grafików, projektantów UX, menadżerów.

 

Każda z tych grup ma wpływ na funkcjonalność produktu, jednak wszystkie muszą działać zgodnie myśląc o potrzebach użytkowników.