User Experience

Interdisciplinary skillset

(en)

User Experience (UX) encompasses the collective sum of interactions and perceptions that users have while engaging with an interactive product or service. In the realm of UX design, the primary objective is to enhance user satisfaction. Conventionally associated with the design of websites, web applications, user interfaces, and software, UX goes beyond the visual aesthetics of the User Interface (UI).

This interdisciplinary field draws from various domains, integrating elements of psychology, ergonomics, and design, encompassing both graphic and industrial design, as well as marketing. Unlike UI design, which predominantly focuses on the visual aspects, UX takes a holistic approach, considering the entire user journey and the emotions and thoughts evoked throughout the interaction.

ROLE OF UX DESIGNER

The role of a UX designer is multifaceted, requiring a heightened sense of aesthetics, intuition, and an acute understanding of user needs and expectations. The aim is to craft a product that not only looks pleasing but is also intuitive, functional, and enjoyable to use. The interaction between the user and the product should evoke positive impressions, contributing to an overall favorable user experience.

Moreover, a UX designer acts as an advocate for the users of a particular service or application. This involves not only understanding and meeting the needs of users but also aligning these needs with business objectives and technological constraints. It’s a delicate balance between creating a product that fulfills user expectations and ensuring that it aligns with the overarching goals of the business.

Collaboration is a cornerstone of effective UX design. The process necessitates the cooperation of diverse professionals involved in the project, including businessmen, marketers, programmers, graphic designers, UX designers, and managers. Each group contributes to the product’s functionality, and all must work cohesively, guided by the overarching principle of meeting user needs.

ESSENCE OF UX DESIGNER

In essence, the field of UX design is a dynamic and collaborative endeavor that requires a synthesis of skills and perspectives to create products that not only meet functional requirements but also delight and satisfy users. The end goal is not just usability but a holistic, positive, and memorable user experience.

 

 

 

(pl)

 

Doświadczenie Użytkownika (UX) obejmuje całość interakcji i percepcji, jakie użytkownicy przeżywają podczas korzystania z interaktywnego produktu lub usługi. W obszarze projektowania UX głównym celem jest zwiększenie satysfakcji użytkowników. Konwencjonalnie związane z projektowaniem stron internetowych, aplikacji internetowych, interfejsów użytkownika i oprogramowania, UX wykracza poza wizualną estetykę Interfejsu Użytkownika (UI).

To interdyscyplinarne pole czerpie z różnych dziedzin, integrując elementy psychologii, ergonomii, projektowania, zarówno graficznego, jak i przemysłowego, oraz marketingu. W przeciwieństwie do projektowania UI, które skupia się głównie na aspektach wizualnych, UX przyjmuje holistyczne podejście, uwzględniając całą podróż użytkownika oraz emocje i myśli wywołane w trakcie interakcji.

ROLA UX DESIGNERA

Rola projektanta UX jest wieloaspektowa, wymaga wysokiego poziomu estetyki, intuicji i głębokiego zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników. Celem jest stworzenie produktu, który nie tylko wygląda atrakcyjnie, ale jest także intuicyjny, funkcjonalny i przyjemny w użyciu. Interakcja między użytkownikiem a produktem powinna wywoływać pozytywne wrażenia, przyczyniając się do ogólnie korzystnego doświadczenia użytkownika.

Co więcej, projektant UX pełni rolę rzecznika użytkowników danej usługi lub aplikacji. Obejmuje to nie tylko zrozumienie i zaspokajanie potrzeb użytkowników, ale również dostosowanie tych potrzeb do celów biznesowych i ograniczeń technologicznych. To delikatna równowaga między stworzeniem produktu spełniającego oczekiwania użytkowników a zapewnieniem zgodności z głównymi celami biznesowymi.

Współpraca stanowi fundament efektywnego projektowania UX. Proces wymaga współpracy różnorodnych specjalistów zaangażowanych w projekt, w tym biznesmenów, marketerów, programistów, projektantów graficznych, projektantów UX i menedżerów. Każda z tych grup przyczynia się do funkcjonalności produktu, a wszyscy muszą działać spójnie, kierując się ogólną zasadą zaspokajania potrzeb użytkowników.

ISTOTA UX

W istocie obszar projektowania UX to dynamiczne i współpracujące przedsięwzięcie, które wymaga syntezy umiejętności i perspektyw w celu stworzenia produktów, które nie tylko spełniają wymagania funkcjonalne, ale także cieszą i satysfakcjonują użytkowników. Ostatecznym celem nie jest tylko użyteczność, ale także holistyczne, pozytywne i pamiętane doświadczenie użytkownika.