Doherty Threshold

Short response time

(en)

Doherty Threshold – Performance increases if the computer and user interact less than <400 ms.

 

Try to keep the feedback from your application or system below 400ms to ensure smooth operation and user productivity. Otherwise, they say the longer the interface is responsive to the user, the longer it takes to make a decision as the next step is to do and the more energy is needed for the next step. Giving a negative impression.

 

This principle is particularly important when loading an application or page, and for interface animations.

 

(pl)

 

Próg Doherty’ego – wydajność rośnie, jeżeli komputer i użytkownik wchodzą ze sobą w interakcję poniżej <400 ms.

 

Staraj się utrzymywać feedback z aplikacji lub systemu poniżej 400ms, co zapewni płynną pracę i produktywność użytkownika. Inaczej mówią im dłużej interfejs odpowiada użytkownikowi tym dłużej zajmuje mu podjęcie decyzji jako następną czynność ma wykonać i wymaga większej energii na dalsze działanie. Powodując negatywne wrażenie.

 

Zasada ta ma szczególne znaczenie podczas ładowania aplikacji albo strony, oraz przy animacjach interfejsu.