Doherty Threshold

Short response time

(en)

The Doherty Threshold is a crucial concept in user experience design, emphasizing that performance is optimized when the interaction between the computer and the user remains below 400 milliseconds. Keeping the feedback from your application or system within this timeframe is paramount to guaranteeing smooth operation and enhancing user productivity.
Maintaining a responsive interface is essential as it directly correlates with the speed at which users can make decisions and proceed to the next step. According to this principle, the longer it takes for an interface to respond, the more time it consumes in decision-making processes, requiring additional energy for subsequent steps. Exceeding the 400ms threshold not only hampers efficiency but also leaves users with a negative impression, impacting their overall experience.

Loading the interface

This principle gains particular significance during the loading of applications or pages and when implementing interface animations. Ensuring swift responsiveness in these instances is pivotal for creating a positive user experience. A well-optimized and efficiently responsive interface not only aids in faster decision-making but also contributes to a seamless and enjoyable interaction between users and the digital environment.

Interaction time

In essence, the Doherty Threshold underscores the importance of minimizing interaction time, especially during critical moments such as application loading and interface animations. Adhering to this principle is not only a design guideline but a fundamental strategy for enhancing user satisfaction and overall system performance. As technology evolves, integrating this principle into design practices becomes increasingly vital for staying ahead in delivering user-centric and high-performance digital experiences.

 

 

(pl)

 

Doherty Threshold to istotna koncepcja w projektowaniu użytkownika, podkreślająca, że wydajność jest optymalna, gdy interakcja między komputerem a użytkownikiem pozostaje poniżej 400 milisekund. Utrzymywanie informacji zwrotnej z aplikacji lub systemu w tym czasie jest kluczowe dla zapewnienia płynnego działania i zwiększenia produktywności użytkownika.

Zachowanie responsywnego interfejsu jest istotne, ponieważ bezpośrednio wpływa na szybkość, z jaką użytkownicy podejmują decyzje i przechodzą do następnego kroku. Zgodnie z tą zasadą, im dłużej interfejs reaguje, tym więcej czasu zajmuje podejmowanie decyzji, co wymaga dodatkowej energii na kolejne kroki. Przekroczenie progu 400 ms nie tylko ogranicza efektywność, ale także pozostawia użytkowników z negatywnym wrażeniem, wpływając na ich ogólne doświadczenie.

Wczytywanie interfejsu

Ta zasada nabiera szczególnego znaczenia podczas ładowania aplikacji lub stron oraz w przypadku animacji interfejsu. Zapewnienie szybkiej responsywności w tych przypadkach jest kluczowe dla stworzenia pozytywnego doświadczenia użytkownika. Optymalnie dostosowany i efektywnie responsywny interfejs nie tylko przyspiesza podejmowanie decyzji, ale także przyczynia się do płynnej i przyjemnej interakcji między użytkownikami a cyfrowym środowiskiem.

Czas interakcji

W istocie progiem Doherty podkreśla znaczenie minimalizowania czasu interakcji, zwłaszcza podczas kluczowych momentów, takich jak ładowanie aplikacji i animacje interfejsu. Przestrzeganie tej zasady to nie tylko wytyczna projektowa, ale fundamentalna strategia zwiększania satysfakcji użytkownika i ogólnej wydajności systemu. W miarę rozwoju technologii integracja tej zasady w praktyki projektowe staje się coraz bardziej istotna dla utrzymania przewagi w dostarczaniu zorientowanych na użytkownika i wysokowydajnych doświadczeń cyfrowych.