Information Architecture

Organizing and Structuring Information

(en)

 

Information Architecture (IA) – the art and science of organizing and labeling websites, intranets, network societies, content services, and software to support the usefulness of the information. It contains definitions:

 

– structural design for shared information environments.

 

– synthesis of naming, search and navigation organization systems in the digital ecosystem

 

– art and science to shape information products and experiences in such a way as to support ease of use, searchability, and comprehension of information

 

– a domain and community of practices focused on the transfer of the design principle and architecture to the digital environment.

 

In simpler terms, it means creating, presenting and grouping information. in web services and applications to support the user experience. Building an appropriate search, navigation, definition of the right names (and place) for tags and labels, the grouping of information and giving them the right hierarchy.

 

(pl)

Architektura Informacji (IA) – sztuka oraz nauka organizowania i etykietowania stron internetowych, intranetowych, społeczeństw sieciowych, treści serwisów i oprogramowania w celu wspierania użyteczności informacji. Zawiera w sobie definicje:

 

– strukturalny projekt współdzielonych środowisk informacyjnych.

 

– synteza systemów organizacji nazewnictwa, wyszukiwania i nawigacji w ekosystemie cyfrowym

 

– sztuka i nauka kształtowania produktów informacyjnych oraz doświadczeń w taki sposób, by wspomagać łatwość użytkowania, możliwości wyszukiwania i zrozumienia informacji

 

– dziedzina i społeczność praktyk skoncentrowanych na przeniesieniu zasada projektowania i architektury do środowiska cyfrowego.

 

Prościej – to tworzenie, przedstawianie i grupowanie informacji w serwisach internetowych i aplikacjach wspomagające doświadczenie użytkownika. Budowanie odpowiedniego wyszukiwania, nawigacji określenie właściwych nazw (oraz miejsca) dla tagów i etykiet, grupowanie informacji i nadawanie im odpowiedniej hierarchii.