Mockup

Wireframe Populated with the Content

(en)

In UI/UX design, a mockup typically consists of a pre-constructed static graphic file infused with representative content, exhibiting either a moderate or elevated degree of detailing. Serving as an integral component within the comprehensive design workflow, this artefact is subsequently transmitted to developers for the purpose of actualizing the envisioned interface.

Functioning as a pivotal visual aid, the mockup serves the imperative role of affording stakeholders a tangible preview of the prospective final iteration of the product. Its significance transcends mere aesthetic representation, as it encapsulates critical design elements, such as navigation pathways, information architecture, and foundational functionalities.

HI-FI MOCKUP READY FOR DEVELOPMENT

By encapsulating a medium to high level of detail, the mockup becomes a tangible manifestation of the design vision, elucidating the spatial arrangements, visual hierarchy, and user interactions envisioned by the UI/UX designers. As a crucial intermediary stage in the design process, it facilitates effective communication between design and development teams, expediting the translation of design intent into functional digital interfaces.

Ultimately, the mockup stands as an indispensable blueprint, delineating the visual and interactive blueprint of the user interface, thereby streamlining the subsequent phases of development and contributing significantly to the overall user experience.

 

(pl)

W projektowaniu UI/UX mockup to zazwyczaj gotowy plik graficzny, wypełniony docelową zawartością, statyczny, charakteryzujący się średnim lub wysokim poziomem szczegółowości. Stanowi on integralny element kompletnego procesu projektowego i jest przekazywany deweloperom do implementacji. Pozwala on na wizualizację, jak będzie wyglądać finalna wersja produktu, jednocześnie definiując nawigację, architekturę informacji i podstawowe funkcje.

Funkcjonując jako istotne narzędzie wizualne, mockup pełni kluczową rolę, umożliwiając interesariuszom konkretną przedsmak przyszłej ostatecznej wersji produktu. Jego znaczenie wykracza poza jedynie estetyczną reprezentację, gdyż obejmuje krytyczne elementy projektu, takie jak ścieżki nawigacyjne, architektura informacji i podstawowe funkcje.

MAKIETA HI-FI GOTOWA DO IMPLEMENTACJI

Poprzez zawarcie średniego do wysokiego stopnia szczegółowości, mockup staje się namacalnym odzwierciedleniem wizji projektowej, ilustrując rozkłady przestrzenne, hierarchię wizualną i interakcje użytkownika, jakie przewidują projektanci UI/UX. Jako istotny etap pośredni w procesie projektowym, ułatwia on efektywną komunikację między zespołami projektowymi a deweloperskimi, przyspieszając przekład intencji projektowej na funkcjonalne interfejsy cyfrowe.

W ostatecznym rozrachunku mockup stanowi niezbędny szkic, wyznaczając wizualny i interakcyjny plan interfejsu użytkownika, tym samym usprawniając kolejne fazy rozwoju i znacząco przyczyniając się do ogólnej jakości doświadczenia użytkownika.