Breadcrumbs

Secondary Navigation Component

(en)

 

Breadcrumbs is a navigation element that allows the user to see the structure of the website. Second level navigation. It should be applied to pages or services with complicated structure or grouping. Avoid single-cavity pages.

 

(pl)

 

Breadcrums to element nawigacyjny pozwalający użytkownikowi zorientować się w strukturze strony. Nawigacja drugiego poziomu. Należy ją stosować do stron lub serwisów o skomplikowanej strukturze albo grupowaniu. Unikać dla storn o pojedynczym zagłębieniu.