Layout

Basic Distribution of Elements

(en)

 

Layout – it is a layout of elements of a website, application, interface. It describes colors, fonts, location of elements, size of headers, it also determines the hierarchy of elements. It is an important design element when building mockups and application or service screens/views.

 

(pl)

 

Layout  – jest to układ elementów strony internetowej, aplikacji, interfejsu. Opisuje on kolorystykę, czcionki, ulokowanie elementów, wielkość nagłówków, ustala również hierarchię elementów. Stanowi ważny element projektowy  podczas budowania makiet oraz ekranów/widoków aplikacji lub serwisu.