Responsive Page Layout

Fluid Form of Design

(en)

 

Responsive Web Design – (RWD) is a technology of designing a website so that its layout (appearance) automatically adjusts to the size of the screen on which the website is displayed, e.g. a web browser, tablet, smartphone. Such a page looks different depending on the width of the screen. The implementation of this technique is achieved by means of media queries, which allow you to recognize screen resolutions and adjust CSS style sheets to the appropriate device.

 

A page in RWD technology has breakpoints – change points in which the page layout, navigation, graphic elements or number of elements changes. Responssive design is also called smooth because the layout adapts to any screen size on which it is displayed.

 

(pl)

 

Responsive Web Design – (RWD) –  lub Responsive Design – jest to technologia projektowania strony www, tak aby jej układ (wygląd) dostosowywał się automatycznie do rozmiarów ekranu na którym strona jest wyświetlana np.: przeglądarki internetowej, tablet, smartfon. Strona taka prezentuje się różnie w zależności od szerokości ekranu. Wdrażanie tej techniki uzyskuje się za pomocą media queries, które pozawalają rozpoznawać rozdzielczości ekranów i dostosowywać arkusze styli CSS do odpowiedniego urządzenia.

 

Strona w technologii RWD posiada tzw. breakpoints – punkty zmian w których zmienia się układ strony, nawigacja, elementy graficzne czy ilość elementów. Responsywny design jest też nazywanym płynnym poprzez to, że układ dostosowuje się do każdej wielkości ekranu na którym jest wyświetlany.