Grid

Columns and Rows

(en)

Grid – a system of vertical and horizontal lines (columns, rows) that introduces structure and organization in a page/video layout. Communicates order, consistency and flexibility. Grid is a basic structure facilitating the organization of elements and one of the basic elements of the system design. The most common frameworks with grids are Bootstrap, Foundation, Google Material.

 

(pl)

Siatka – system pionowych i poziomych linii, (kolumny, wiersze) wprowadzające strukturę i organizację w układzie strony/widoku. Komunikują porządek, spójność i elastyczność. Siatka jest podstawową strukturą ułatwiająca organizację elementów oraz jednym z podstawowych elementów design systemu. Najczęściej spotykane framewor’ki z siatką to Bootstrap, Foundation, Google Material.