ENYOY_ THE VIEW

Lahaina


_Client - Lahaina

(en)

One of my projects was to develop an e-commerce platform (UX/UI, Branding) for Lahaina, a brand specializing in selling swimwear for women. Before starting the work, I carefully analyzed the needs and goals of the brand, realizing that in order to succeed, it was necessary not only to provide functionality, but also to build brand value.

The modern nature of the Lahaina brand required me to take an unconventional approach to layout design and product presentation. My work focused on creating a design that was not only aesthetically pleasing, but also reflected the uniqueness and character of the brand. The fresh approach to product presentation I used was aimed at differentiating the brand from the competition and attracting the attention of potential female customers.

However, e-commerce design for Lahaina was not limited to visual aspects only. In the course of my work, I also took care to shape the brand’s values by properly highlighting its features and mission. Through careful selection of graphics, colors and content, I tried to build a consistent and attractive brand image that would attract customers, while building their trust and loyalty to the brand.

 

(pl)

Jednym z moich projektów było stworzenie platformy e-commerce (UX/UI, Branding) dla marki Lahaina, specjalizującej się w sprzedaży strojów kąpielowych dla kobiet. Zanim przystąpiłem do pracy, dokładnie zanalizowałem potrzeby i cele marki, zdając sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć sukces, konieczne jest nie tylko zapewnienie funkcjonalności, ale także budowanie wartości marki.

Nowoczesny charakter marki Lahaina wymagał ode mnie niekonwencjonalnego podejścia do projektowania layoutu oraz prezentacji produktów. W mojej pracy skoncentrowałem się na stworzeniu projektu, który nie tylko będzie estetyczny, ale również odzwierciedlać będzie unikalność i charakter marki. Zastosowane przez mnie świeże podejście do prezentacji produktów miało na celu wyróżnienie marki spośród konkurencji oraz przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientek.

Jednakże, projektowanie e-commerce dla Lahaina nie ograniczało się jedynie do aspektów wizualnych. W trakcie pracy dbałem również o kształtowanie wartości marki poprzez odpowiednie podkreślenie jej cech i misji. Poprzez staranne wybieranie grafik, kolorów i treści, starałem się budować spójny i atrakcyjny wizerunek marki, który przyciągałby klientów, budując przy tym ich zaufanie i lojalność wobec marki.