Tesler’s Law

Also know as The Law of Conservation of Complexity, states that for any system there is a certain amount of complexity which cannot be reduced

(en)

 

The right to maintain complexity, often referred to as Tesler’s Law or the Law of Conservation of Complexity, posits that there exists a certain level of complexity inherent in any system that cannot be simplified without diminishing its functionality or purpose.

It’s impossible to simplify everything

In practical terms, this means that attempting to simplify a system beyond a certain threshold may result in the loss of essential features or capabilities. For instance, overwhelming users with an excessive number of actions or form fields can be counterproductive, potentially discouraging them from engaging with certain services. This aligns with the understanding that simplicity should not come at the cost of sacrificing crucial functionalities or user interactions.

It’s essential to recognize that complexity is inherent in certain systems or processes, and attempting to oversimplify everything can lead to a reduction in effectiveness or utility. Striking the right balance between simplicity and functionality is crucial, ensuring that users can navigate and interact with a system without unnecessary complications while still accessing the features they need.

Therefore, the key takeaway from Tesler’s Law is the acknowledgment that a certain level of complexity is often necessary for optimal functionality, and simplification efforts should be undertaken judiciously, taking care not to compromise essential aspects of the user experience or the system’s purpose.

 

 

(pl)

 

Prawo do utrzymania złożoności, znane również jako Prawo Teslera lub Prawo Zachowania Złożoności, zakłada istnienie określonego poziomu złożoności inherentnej w każdym systemie, który nie może być uproszczony bez utraty funkcjonalności lub celu.

Nie da uprościć się wszystkiego

W praktyce oznacza to, że próba uproszczenia systemu poza pewien próg może skutkować utratą istotnych funkcji czy możliwości. Na przykład przytłaczanie użytkowników nadmierną liczbą działań czy pól formularza może być kontraproduktywne, potencjalnie zniechęcając ich do korzystania z określonych usług. To koresponduje z przekonaniem, że prostota nie powinna iść w parze z utratą istotnych funkcji czy interakcji użytkownika.

Należy pamiętać, że złożoność jest inherentna w pewnych systemach czy procesach, a próba nadmiernej uproszczenia wszystkiego może prowadzić do utraty skuteczności lub użyteczności. Znalezienie właściwej równowagi między prostotą a funkcjonalnością jest kluczowe, zapewniając, że użytkownicy mogą poruszać się po systemie i współdziałać z nim bez zbędnych komplikacji, jednocześnie mając dostęp do potrzebnych funkcji.

Dlatego kluczowym przesłaniem z Prawa Teslera jest uznanie, że pewien poziom złożoności często jest konieczny dla optymalnej funkcjonalności, a wysiłki mające na celu uproszczenie powinny być podejmowane z rozwagą, dbając o to, aby nie kompromitować istotnych aspektów doświadczenia użytkownika czy celu systemu.