Persona

Profile of Your User

(en)

 

Persona is the representation of a user, their profile, based on research and statistical data and interviews, that will use our product or service. Personal information about such representation may be fictitious, but the behavior and model itself may not. Building a person may be time-consuming, especially if the data is based on interviews and in-depth interviews.

 

An alternative may be proto-persons, which are a truncated version of the person limited only to the model of behavior and archetype, so as to base their project on human center design.

 

(pl)

 

Persona to reprezentacja użytkownika, jego profil, bazująca na badaniach i danych statystycznych i wywiadach, która będzie używać naszego produktu lub usługi. Dane osobowe takiej reprezentacji mogą być fikcyjne, jednak zachowanie i sam model nie. Zbudowanie persony może być czasochłonne, szczególnie jeżeli dane opieramy na wywiadach i wywiadach pogłębionych.

 

Alternatywą mogą być proto- persony, które są okrojoną wersją person ograniczającą się tylko do modelu zachowań i archetypu, tak aby oprzeć swój projekt na human center design.P