Pareto Principle

80/20

(en)

 

The Pareto principle – 20% of the invested effort represents 80% of the achieved effect. In practice – Concentrate most of your efforts in areas that will benefit most users.

 

– 20% of users who pay for the full version, maintain the service for 80% of users using the free version
– 20% of graphics elements attract more attention than the other 80%
– 20% of the time spent on company development is spent on 80% of revenues in the company

 

(pl)

 

Zasada Pareto – 20% zainwestowanego wysiłku stanowi 80% uzyskanego efektu. W praktyce – Skoncentruj większość wysiłków na obszarach, które przyniosą największe korzyści większości użytkowników.

 

– 20% użytkowników płacących za pełną wersję, utrzymuje serwis dla 80% korzystających z bezpłatnej wersji
– 20% elementów grafiki przyciąga więcej uwagi niż pozostałe 80%
– 20% czasu poświęconego na rozwój firmy przykłada się na 80% przychodów w firmie