Serial Position Effect

First and Last Element Counts

(en)

 

Serial position effect – the user remembers the first and last element of the list better.

 

First because of the long-term memory (priority effect), last because of the short-term memory (delay effect). Elements placed in between are less memorable.

 

Practical application is encountered in navigation, where the ending element should be CTA, and the starting element should be a priority bookmark or position.

 

 

 

(pl)

 

Efekt pozycji szeregowej – użytkownik lepiej zapamiętuje pierwszy i ostatni element listy.

 

Pierwszy ze względu na pamięć długotrwałą (efekt pierwszeństwa), ostatni ze względu na pamięć krótkotrwałą (efekt opóźnienia). Elementy umieszczone pomiędzy są mniej zapamiętywalne.

 

Zastosowanie praktyczne spotyka się w nawigacjach, gdzie elementem kończącym powinno być CTA, a zaczynającym priorytetowa zakładka lub pozycja.