Design Thinking

Innovative Thinking

(en)

Design Thinking is an interdisciplinary method used by designers to create new innovative services, products or solve problems by learning about the real needs of users. The method includes cognition, planning, testing, strategy, new design concepts. It is divided into the following stages:

 

Empathy – designing for people, seeing a new perspective, getting to know their needs, getting into the skin of Persona. Collecting as much data as possible about the user. Sample tools – persons, interviews, empathy map, shadowing.

 

Problem definition – problem definition, synthesis of information from the empathy phase. Analysis of service or product change. Expanding horizons. sample tools – 5x why, problem re-framing, brainstorming.

 

Generating ideas – generating new ideas, mapping ideas. The phase ends with choosing one idea. Optimization of user experience.

 

Building prototypes (prototyping) – building prototypes for a selected idea. Prototypes can be 2d (schemes, mood boards, storyboards), 3d (models) or prototypes can be played back (scenes).

 

Testing – at this stage, the selected solution is tested in the user environment. The test must be performed by users who are closest to the person. If the test was negative, the process starts from the beginning.

 

 

(pl)

Design Thinking – to interdyscyplinarna metoda stosowana przez projektantów do tworzenia nowych innowacyjnych usług, produktów lub rozwiązywania problemów poprzez poznanie prawdziwych potrzeb użytkowników. Metoda obejmuje poznanie, planowanie, testowanie, strategię, nowych koncepcji projektowych. Dzieli się na następujące etapy:

 

Empatia – projektowanie dla ludzi, dostrzeżenie nowej perspektywy, poznanie potrzeb, wejście w skórę Persony. Zebranie jak największej ilości danych o użytkowniku. Przykładowe narzędzia – persony, wywiady, mapa empatii, shadowing.

 

Zdefiniowanie problemu – zdefiniowanie problemu, synteza informacji z fazy empatii. Analiza zmiany usługi, lub produktu. Poszerzenie horyzontów. przykładowe narzędzia – 5x dlaczego, re-framing problemu, burza mózgów.

 

Generowanie pomysłów – generowanie nowych pomysłów, mapowanie pomysłów. Faza kończy się wybraniem jednego pomysłu. Optymalizacja doświadczenia użytkownika.

 

Budowanie prototypów (prototypowanie) – budowanie prototypów do wybranego pomysłu. Prototypy mogą być 2d (schematy, moodboardy, storyboardy), 3d (makiety) lub prototypy odgrywane (scenki)

 

Testowanie – na tym etapie wybrane rozwiązanie jest testowane w środowisku użytkownika. Ważne jest aby test przeprowadzany był przez użytkowników najbardziej zbliżonych do person. Jeżeli test wypadł negatywnie proces staruje od początku.