Wireframe

A Sketch of a Page or Application

(en)

 

A model is a preliminary sketch of a page or application view created in shades of gray. It defines the framework on which the final product is created. It allows you to focus on the analysis of functionality, page layout or application. The model can be sketched or executed in Sketch, Fig, Adobe UX, Axure. The models can be made in two types – lo-fi and hi-fi.

 

Li-fi mockup – is a simplified model with a low degree of detail, contains basic elements of interaction, allows you to quickly create several alternative versions.

 

Hi-fi mockup is a model with a high degree of detail, very similar to the final version of the product. Its version is more time-consuming.

 

Mock-ups are made to save time on later implementation and series of modifications, it is also a generator of initial ideas and their development during the design process.

 

 

(pl)

 

Makieta jest wstępny szkic widoku strony lub aplikacji pokazywany w szarościach. Określa ramy na których powstaję końcowy produkt. Pozwala ona skupić się na analizie funkcjonalności, układzie strony lub aplikacji. Makietę można szkicować lub wykonać w Sketch, Figma, Adobe UX, Axure. Makiety można wykonać w dwóch typach – lo-fi oraz hi-fi.

 

Makieta li-fi – to makieta uproszczona z małym stopniem szczegółowości, zawiera podstawowe elementy interakcji, pozwala szybko stworzyć kilka alternatywnych wersji .

 

Makieta hi-fi – to makieta z dużym stopniem szczegółowości, bardzo zbliżona do wersji końcowej produktu. Jej wykonanie jest bardziej czasochłonne.

 

Makiety wykonuje się, aby zaoszczędzić czas na późniejszym wdrożeniu i seriach modyfikacji, jest to też generator wstępnych pomysłów i ich rozwój podczas projektowania.