Typographic Scale

Rules for Harmonic Typography

(en)

 

Typographical scale. Similar to the musical scale. Guarantees harmonic font sizes that work well together. It is created by taking the classical typographic scale of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72 and adapts to its needs. Or it multiplies the base font by a given factor – for example, Phi, 1.618, thus obtaining a golden typographic scale.

 

(pl)

 

Skala typograficzna. Podobna do skali muzycznej. Gwarantuje harmoniczne wielkości czcionek dobrze współdziałające ze sobą. Tworzy się ja biorąc klasyczną skalę typograficzną o wielkościach : 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72 i dostosowuje do swoich potrzeb. Albo mnoży przez dany współczynnik czcionkę bazową – dla przykładu Phi, 1.618, uzyskują w ten sposób złotą skalę typograficzną.