Corporate Identity Guideline

Feel&Look Guide

(en)

 

As a designer deeply immersed in the realm of visual communication, I view the manual as a creative compass, meticulously charting the course for both internal and external dialogues within the company. This document, a beacon for brand consistency, extends beyond the mere delineation of guidelines; it is a masterwork that orchestrates the symphony of brand identity, images, and the nuanced tone of voice.

Delving into the intricacies of this manual, it is not just a set of rules; it is a manifesto of the brand’s visual personality. It serves as a visual manifesto, encapsulating the essence of the brand, defining the very soul that emanates through every piece of communication. It meticulously crafts the narrative, ensuring that every visual and verbal aspect aligns with the company’s ethos.

Within its pages, the manual unfolds the aesthetic playbook, unveiling the style of marketing materials with a keen focus on resonance and reception. It’s not just about design; it’s about creating an emotional connection. Typography becomes more than just letters; it’s the heartbeat of the brand. Colors cease to be mere pigments; they’re the brushstrokes that paint the brand’s story. Each photo is a carefully chosen note in the visual symphony, harmonizing with the brand character.

In the canvas of corporate communication, this manual is the virtuoso, conducting a visual and verbal orchestra. It doesn’t just define; it inspires. It propels the company’s visual identity forward, ensuring that every design element becomes a carrier of the brand’s narrative. It’s indispensable, not just for creatives but for every facet of the company, as it crystallizes the brand’s essence into a tangible and cohesive visual language. It’s not just necessary; it’s transformative.

 

 

(pl)

 

Jako projektant głęboko zaangażowany w obszar komunikacji wizualnej, postrzegam ten podręcznik jako kreatywny kompas, precyzyjnie wytyczający kierunek zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych dialogów w firmie. Ten dokument, będący latarnią brandowej spójności, wykracza poza zwykłe określenie wytycznych; to arcydzieło, które dyryguje symfonią tożsamości marki, obrazów i subtelnych niuansów tonu wypowiedzi.

Zanurzając się w szczegóły tego podręcznika, to nie tylko zbiór reguł; to manifest wizualny charakteru marki. Pełni rolę wizualnego manifestu, ujmując esencję marki, definiując samą duszę, która przebija się przez każdy element komunikacji. Starannie kształtuje narrację, zapewniając, że każdy aspekt wizualny i werbalny współgra z etosem firmy.

W jego stronach podręcznik rozwija estetyczny poradnik, odsłaniając styl materiałów marketingowych z wyraźnym naciskiem na rezonans i recepcję. To nie tylko o projekcie; to o budowaniu emocjonalnego połączenia. Typografia staje się czymś więcej niż tylko literami; to bicie serca marki. Kolory przestają być jedynie pigmentami; stają się pociągnięciami pędzla malującymi historię marki. Każde zdjęcie to starannie dobrana nuta w wizualnej symfonii, harmonizująca z charakterem marki.

Na płótnie korporacyjnej komunikacji, ten podręcznik jest wirtuozem, dyrygując wizualną i werbalną orkiestrą. To nie tylko definiuje; inspiruje. Popycha wizualną tożsamość firmy naprzód, zapewniając, że każdy element projektu staje się nośnikiem narracji marki. Jest niezbędny nie tylko dla twórców, ale dla każdego obszaru firmy, gdyż krystalizuje esencję marki w namacalny i spójny wizualny język. To nie tylko konieczne; to przekształcające.