Color Contrast

Good Readability

(en)

 

Color contrast goes beyond the spectrum; it’s about the distinction between two fundamental shades. White and black take the lead, creating the sharpest contrast possible. This contrast extends beyond color alone; it encompasses differences in brightness and saturation.

Accessibility in UI design

In design, color contrast isn’t a mere aesthetic choice; it’s a crucial parameter. Designers often evaluate it, particularly between text and its background. Why? Because good contrast translates to improved readability and better accessibility for users.

Never underestimate the impact of contrast; it’s a visual anchor. When working on design projects, always check and optimize color contrast. An invaluable tool for this task is the Stark plugin for Sketch or FIgma, simplifying the process.

Consider the broader implications, especially when striving for accessibility standards. Contrast becomes a pivotal element, ensuring that services are optimized for people with disabilities. It’s not just about aesthetics; it’s about creating inclusive and user-friendly designs.

 

 

(pl)

Różnica między dwoma kolorami to nie tylko kwestia spektrum; chodzi o rozróżnienie dwóch podstawowych odcieni. Białe i czarne odgrywają kluczową rolę, tworząc najwyższy możliwy kontrast. Ten kontrast obejmuje nie tylko kolor, ale także różnice w jasności i nasyceniu.

Dostępność w projektowaniu UI

W projektowaniu kontrast kolorów to nie tylko estetyczny wybór; to istotny parametr. Projektanci często go oceniają, zwłaszcza między tekstem a tłem. Dlaczego? Ponieważ dobry kontrast przekłada się na lepszą czytelność i łatwiejszy dostęp dla użytkowników.

Nigdy nie bagatelizuj wpływu kontrastu; to wizualna podstawa. Pracując nad projektami projektowymi, zawsze sprawdzaj i optymalizuj kontrast kolorów. Nieocenionym narzędziem w tym zadaniu jest wtyczka Stark dla Sketch i Figma, upraszczająca ten proces.

Rozważ szersze implikacje, zwłaszcza dążąc do standardów dostępności. Kontrast staje się kluczowym elementem, zapewniając optymalizację usług dla osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko kwestia estetyki; to tworzenie projektów inkludujących i przyjaznych dla użytkowników.