60-30-10 Rule

Color Rule

(en)

 

Embracing the 60-30-10 color principle extends beyond simplicity; it’s a roadmap for crafting visually stunning compositions. The dominating 60% color sets the mood and establishes a visual foundation. The 30% secondary color complements the dominant hue, adding depth and interest. Meanwhile, the 10% accentuating color injects vibrancy and highlights key elements.

Psychological aspect

Consider the psychological impact of colors. The dominant color sets the overall tone—whether calming, energetic, or sophisticated. The secondary color introduces variety, preventing monotony and enhancing the visual experience. Accent colors, at 10%, act as strategic focal points, guiding the viewer’s attention.

This principle isn’t confined to interior design; it seamlessly translates into graphic design, branding, and digital interfaces. Whether you’re designing a website, a logo, or a marketing campaign, applying the 60-30-10 principle ensures a harmonious and visually engaging outcome.

Experiment with different color combinations within this framework. Tailor it to your brand or project, considering the emotions and messages associated with each color choice. In doing so, you not only follow a proven design principle but also infuse your work with intention and impact.

 

(pl)

 

Zasada korzystania z kolorów 60-30-10 nie tylko ułatwia proces tworzenia schematów kolorów, ale jest również mapą do tworzenia wizualnie imponujących kompozycji. Dominujący kolor w wysokości 60% ustala nastrój i stanowi wizualne fundamenty. Kolor wtórny, w wysokości 30%, komplementuje dominujący odcień, dodając głębi i zainteresowania. Jednocześnie kolor akcentujący, w wysokości 10%, wprowadza wibracje i podkreśla kluczowe elementy.

Aspekt psychologiczny

Warto również zwrócić uwagę na psychologiczny wpływ kolorów. Dominujący kolor określa ogólny ton – czy to uspokajający, energetyzujący czy też wyrafinowany. Kolor wtórny wprowadza różnorodność, zapobiegając monotonii i zwiększając wizualne doznania. Kolory akcentujące, w ilości 10%, pełnią rolę strategicznych punktów centralnych, kierując uwagę widza.

Ta zasada nie ogranicza się do projektowania wnętrz; bezproblemowo przenosi się do projektowania graficznego, brandingowego i interfejsów cyfrowych. Niezależnie od tego, czy projektujesz stronę internetową, logo czy kampanię marketingową, zastosowanie zasady 60-30-10 gwarantuje harmonijny i wizualnie atrakcyjny efekt.

Eksperymentuj z różnymi kombinacjami kolorów w ramach tego ramowego podejścia. Dostosuj je do swojej marki czy projektu, biorąc pod uwagę emocje i przekazy związane z każdym wyborem koloru. W ten sposób nie tylko stosujesz sprawdzoną zasadę projektowania, ale także nadajesz swojej pracy intencję i wpływ.